Pasikeitė metinių ataskaitų pateikimo GPAIS terminai

Aplinkos ministerija pakeitė praėjusių kalendorinių metų atliekų apskaitos metinių ataskaitų, naudojantis GPAIS, pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai terminus – kiekvienais metais iki balandžio 1 d. (buvo iki vasario 1 d.), o jos tikrinamos iki rugpjūčio 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad šis termino pakeitimas netaikomas Gaminių, Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos metininių ataskaitų pateikimui, jos privalo būti pateiktos vertinimui pasibaigus metams ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų, t.y. iki 2019 m. vasario 19 d.

UAB GPAIS teikia pakuočių ir atliekų apskaitos paslaugas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Nuoroda į teisės aktą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0f512670256211e9b246d9cc49389932?jfwid=13kzrcxymb